Zaklady

Z1 - Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych

Kierownik : prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk

Charakterystyka:
Poszukiwanie coraz lepszych materiałów skierowało badaczy do skali Nano gdzie spodziewano się odnaleźć możliwości nieosiągalne tradycyjnymi metodami. Obecnie w zakładzie prowadzone są zaawansowane badania w zakresie wykorzystania materiałów nanometrycznych rozmiarów w praktyce jak i poszukiwania tych o jeszcze nie zbadanych właściwościach. Wykwalifikowana kadra przekazuje zdobyte przez siebie doświadczenie i uświadamia kolejnym pokoleniom znaczenie jakie przynosi ze sobą zagadnienie Nano w dzisiejszej technice.

Zespół zakładu prowadzi działalność dydaktyczną oraz badania w zakresie metalurgii proszków, syntezy oraz charakterystyki właściwości nanomateriałów, metalografii, obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej materiałów konwencjonalnych oraz nanomateriałów kompozytowych. Aktualne kierunki badań:

 • Biomateriały
 • Materiały ogniw wodorochłonnych,
 • Ferroelektryki i Multiferroiki,
 • Modyfikacja elektrochemiczna powierzchni,
 • Inżynieria spawalnicza warstwy wierzchniej metody natryskowe, stopowanie mikroplazmowe.

Zakres tematów prac dyplomowych realizowanych w ZNF

prof.  dr hab. Mieczysław Jurczyk

 • Biomateriały: na bazie tytanu, kompozyty metalowo - ceramiczne  
 • Mechaniczna synteza
 • Materiały odwracalnie absorbujące wodór
 • Ceramika

dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz prof. nadzw. PP

 • Nanomateriały funkcjonalne
 • Materiały magnetyczne
 • Półprzewodniki
 • Mechaniczna synteza
 • Biomateriały; tytanowe , porowate i ich obróbka powierzchniowa

dr hab. inż. Marek Nowak

 • Materiały odwracalnie absorbujące wodór
 • Mechaniczna synteza

dr hab. Izabela Szafraniak-Wiza

 • Nanomateriały funkcjonalne (ferroelektryki, multiferroiki, piezoelektryki)
 • Elektro-ceramiki otrzymywane z nanoproszków
 • Mechaniczna synteza

dr inż. Katarzyna Niespodziana

 • Materiały ceramiczne
 • Mechaniczna synteza
 • Biomateriały

dr inż. Grzegorz Adamek

 • Biomateriały na bazie tytanu, biomateriały porowate
 • Mechaniczna synteza

dr inż. Andrzej Miklaszewski

 • Bionanomateriały i bionanokompozyty na bazie tytanu i magnezu wytwarzane metodą mechnicznej syntezy
 • Stopowanie mikroplazmowe powierzchni
 • Modyfikacja elektrochemiczna powierzchni
 • Badania strukturalne PXRD

dr inż. Maciej Tuliński

 • Bionanomateriały i biokompozyty z hydroksyapatytem
 • Nanokrystaliczne stale nierdzewne
 • Mechaniczna synteza
 • Badania strukturalne XRD

dr inż. Artur Wypych

 • Spawalnicze modyfikacje warstwy wierzchniej
 • Natryskiwanie cieplne, napawanie, spawanie

dr Mateusz Balcerzak

 • Gazowe i elektrochemiczne magazynowanie wodoru w materiałach metalicznych

dr inż. Jeremiasz Krzysztof Koper

 • Biomateriały na bazie tytanu i ich obróbka powierzchniowa
 • Utlenianie anodowe
 • Osadzanie elektrolityczne
 • Korozja
 • Badanie materiałów inżynierskich i ich ocena w zakresie inżynierii materiałowej, mechaniki oraz technologii wytwarzania
Z2 - Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni

Charakterystyka:
Ciągłe udoskonalanie stosowanych w technice materiałów wymaga od naukowców prowadzenia zaawansowanych technicznie badań. Zgrana ekipa zakładu prowadzi poszukiwania w zakresie obróbki metali, mających doprowadzić od odnalezienia materiałów spełniających najwyższe standardy techniczne. Przekazywana studentom wiedza przez pracowników zakładu uświadamia im jak istotne są metale i ich obróbki w otaczającym nas świecie.

Zespół zakładu prowadzi działalność dydaktyczną oraz badania w zakresie metalografii, elektronowej mikroskopii skaningowej i transmisyjnej, metod fizycznych, a także obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej metali i ich stopów. Aktualne kierunki badań:

 • Warstwy powierzchniowe odporne na zużycie przez tarcie, na zmęczenie, żaroodporne i odporne na korozję;
 • Laserowa modyfikacja warstw powierzchniowych;
 • Stopowanie laserowe;
 • Gradientowe warstwy borków żelaza wytwarzane na drodze: dyfuzyjnego boronawęglania, dyfuzyjnego borowania i laserowej modyfikacji, dyfuzyjnego nawęglania i laserowego borowania, a także metodami galwaniczno-dyfuzyjno-laserowymi;
 • Modelowanie kinetyki wzrostu jedno- i dwufazowych warstw borkowych wytwarzanych na żelazie i stalach podczas borowania gazowego;
 • Wpływ polimerowych ośrodków chłodzących, olejów roślinnych, a także nanofluidów na strukturę i właściwości użytkowe elementów nawęglanych i azotonawęglanych.

 

Zakres tematów prac dyplomowych realizowanych w ZMiIP

dr hab. inż. Michał Kulka, prof. nadzw. PP

 • obróbka powierzchniowa metali i stopów: borowanie, nawęglanie, azotowanie, boronawęglanie w atmosferach gazowych; stopowanie laserowe borem, azotem, węglem, lubrykantami stałymi; laserowa obróbka cieplna po borowaniu, azotowaniu i nawęglaniu
 • badania mikrostruktury i właściwości użytkowych warstw powierzchniowych: twardość, odporność na zużycie przez tarcie, odporność korozyjna, odporność na kruche pękanie, kohezja, nanotwardość i moduł Younga twardych faz ceramicznych (azotki, borki)

dr inż. Tomasz Kachlicki

 • Badanie materiałów metodą mikroskopii optycznej, elektronowej transmisyjnej i skaningowej.
 • Pomiary właściwości mechanicznych.
 • Badania materiałów metalowe po obróbce cieplnej, cieplno-chemicznej.
 • Badania różnych materiały po eksploatacji, uszkodzeniach.

dr inż. Wojciech Gęstwa

Możliwe obszary tematyczne prac inżynierskich i magisterskich. Obszar podstawowy proszę potraktować jako obowiązujący w ofercie ciągłej, a obszar dodatkowy jako tematykę uruchamianą w zależności od zainteresowania studenta i jego przyszłej pracy zawodowej. Kolejność tematów też oznacza preferencje w realizacji podczas prowadzenia prac dyplomowych.

 1.  Obszar podstawowy
 • Modyfikacja procesów hartowania części maszyn i narzędzia przez zastosowanie nowych ośrodków hartowniczych, zwłaszcza z zakresu nanofluidów.
 • Wpływ na strukturę i wybrane właściwości części maszyn i narzędzi przez zastosowanie procesów dyfuzyjnych wprowadzających węgiel i azot w warstwę wierzchnią.
 • Kształtowanie struktury i właściwości warstwy wierzchniej przez zmianę zawartości węgla i azotu na drodze procesów stopowania laserowego, plazmowego oraz z wykorzystaniem łuku elektrycznego.
 • Poprawa własności wytrzymałościowych połączeń klejonych na drodze modyfikacji składu chemicznego klejów termoplastycznych.
 1. Obszar dodatkowy
 • Rola obróbki cieplnej w kształtowaniu właściwości elementów spawanych.
 • Kontrola połączeń spawanych jako element obniżenia braków w procesie technologicznym części maszyn i narzędzi
 • Lutowanie twarde jako alternatywa procesów klejenia i spawania przez modernizacje składu chemicznego stosowanego lutu.

dr inż. Mikołaj Popławski

 • Inżynieria materiałowa ze szczególnym uwzględnieniem obróbki cieplnej, mikroskopii elektronowej‑skaningowej oraz świetlnej, a także dylatometrii i termograwimetrii

dr inż.  Adam Piasecki

 • Inżynieria powierzchni, zwiększanie trwałości elementów konstrukcyjnych i narzędzi ze stopów żelaza drogą obróbki powierzchniowej; warstwy żaroodporne, odporne na zużycie przez tarcie oraz odporne na korozję; procesy dyfuzyjnego wytwarzania warstw; napawanie laserowe.

Aneta Bartkowska

 • Obróbka cieplna, cieplno-chemiczna i laserowa obróbka cieplna stopów żelaza.
 • Modyfikacja warstwy borowanej za pomocą obróbek kompleksowych galwaniczno-dyfuzyjno-laserowych.
 • Stopowanie laserowe stopów żelaza (stale narzędziowe i stale konstrukcyjne) przy udziale pierwiastków: boru, niklu, chromu, miedzi, molibdenu, wolframu.

dr inż. Natalia Makuch-Dziarska

 • Obróbka powierzchniowa metali i stopów: borowanie gazowe, stopowanie laserowe, nawęglanie, boronawęglanie.
 • Badanie właściwości warstw powierzchniowych: mikrostruktura, mikrotwardość, odporność na zużycie przez tarcie, odporność korozyjna, odporność na kruche pękanie, kohezja.

dr inż. Piotr Dziarski

 • Konwencjonalna oraz nowoczesna obróbka cieplna i cieplno-chemiczna metali i ich stopów.
 • Badane właściwości użytkowych wytworzonych warstw.