Oferta

ZAKŁAD NANOMATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH
 • spawalnictwo (technologie spawalnicze, ekspertyzy, badania metalograficzne, robotyzacja procesów, natryskiwanie cieplne, napawanie, warstwy twarde i trudnościeralne, żaroodporne i żarowytrzmałe, antypoślizgowe, zgrzewanie, cięcie plazmowe i tlenowe, spawanie MMA, GMA (MIG/MAG), TIG, analiza i dobór materiałów dodatkowych w postaci proszków, drutów proszkowych i litych, badanie właściwości warstw i spoin, przyczepność, porowatość, próby zginania, zrywania, łamania, udarności, testy korozyjne wysokotemperaturowe gazowe i potencjostatyczne)
 • nanomateriały
 • mechaniczna synteza
 • wysokoenergetyczne rozdrabnianie (mielenie)
 • właściwości magnetyczne
 • morfologia powierzchni (badania struktury, pomiar chropowatości)
 • badania XRD
 • przemiany fazowe (topnienie, krystalizacja, zeszklenie, utlenianie, dsc, korozja ogniwa, potencjostat, dyfrakcja, promienie x, analiza fazowa)
1. LABORATORIUM SPAWALNICTWA
 • technologie spawalniczych modyfikacji warstwy wierzchniej z udziałem materiałów dodatkowych w postaci proszków, drutów proszkowych i litych lub bez udziału tych materiałów w formie dynamicznej powierzchniowej obróbki cieplnej i cieplnochemicznej,
 • wytwarzanie powłok natryskiwanych i napoin o właściwościach twardych i trudnościeralnych, odpornych na korozję i erozję wysokotemperaturową, w środowisku gazowym, górniczym i cieczach, odpornych na obciążenia udarowe oraz antypoślizgowych,
 • wytwarzanie warstw wierzchnich metodami eliminującymi konieczność podgrzewania wstępnego, dającymi trwałe połączenie m.in. typu metal-metal, metal-minerał w tym np. metal-szkło,
 • opracowanie metodologii natryskiwania cieplnego metodą łukową, płomieniową poddźwiękową oraz metodą plazmową, HVOF i nano HVOF, metodologii napawania plazmowego PTA, mikroplazmowego, np. do precyzyjnych napraw oraz łukowego GMA, TIG,
 • szkolenia personelu w zakresie wymienionych technologii z możliwością odbycia części praktycznej w laboratorium spawalnictwa z wykorzystaniem m. in. wzorcowego zrobotyzowanego systemu natryskowego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • technologie spawania wspierające tworzenie dokumentacji WPS, technologie zgrzewania punktowego i cięcia plazmowego i gazowego strumieniem tlenu,
 • badania złączy spajanych w postaci spoin, napoin i powłok w zakresie wyznaczenia ilości wprowadzonego ciepła spajania, wyznaczenia cyklu cieplnego spajania, analizy ekonomicznej procesu, wyznaczenia przyczepności i spójności powłok, pomiaru porowatości powłok, pomiaru mikrotwardości i twardości HV, udarności, mikrostruktury, stopnia wymieszania i zawartości składników podłoża w warstwie wierzchniej, składu fazowego, odporności na ścieranie w określonym środowisku, odporności korozyjnej w cieczach, gazach i podwyższonej temperaturze.
2. LABORATORIUM NANOMATERIAŁÓW
 • badanie właściwości magnetycznych materiałów na magnetometrze wibracyjnym
 • opracowanie nowych typów materiałów metalicznych i nanokompozytów metaliczno-ceramicznych, wytworzonych metodami mechanicznej syntezy, wysokoenergetycznego rozdrabniania i wodorowania; procesy obróbki cieplnej prowadzone w atmosferze argonu, azotu, wodoru, próżni w temperaturze do 1300°C
 • mielenie materiałów za pomocą wysoko-energetycznych młynków planetarnych (Fritsch „Pulverisette 5”) i typu shaker (SPEX 8000) do wielkości ziaren na poziomie nanometrów
3. PRACOWNIA MIKROSKOPII SIŁ ATOMOWYCH
 • badania mikro i nano struktury wszystkich typów materiałów z wykorzystaniem mikroskopu AFM (Quesant Q-250); mikroskop AFM umożliwia przedstawienie morfologii powierzchni w zakresie obszarów od kilkunastu nanometrów do kilkudziesięciu mikrometrów (powiększenia do kilkuset tysięcy); powstałe zdjęcia powierzchni są trójwymiarowe
 • możliwy jest pomiar chropowatości oraz przedstawienie przekrojów powierzchni.
 • badanie przemian fazowych materiałów pod wpływem zmian temperatury za pomocą różnicowego kalorymetru skaningowego DSC, w zakresie od temperatury pokojowej do 725°C; DSC umożliwia wyznaczenie właściwości cieplnych materiałów w zakresie temperatur od 20 do 725°C, m.in.: topnienie, krystalizacja, zeszklenie, utlenianie
4. PRACOWNIA RENTGENOWSKA
 • analiza strukturalna materiałów (za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego)  odniesiona do struktur jednofazowych wykorzystanie nowoczesnego dyfraktometru rentgenowskiego PANalytical EMPYREAN wraz z bazą danych PDF-2 oraz oprogramowaniem dodatkowym „Peak View” umożliwia wykonywanie analizy strukturalnej materiałów, oraz podgląd otrzymanej struktury wraz z możliwością określenia położenia refleksów, ich intensywności oraz parametrów komórki elementarnej badanej struktury a także określenie średniej wielkości ziarna. Badanie przeznaczone do analizy materiałów proszkowych oraz litych w konfiguracji odbiciowej.
 • analiza fazowa materiałów - odniesiona do struktur wielofazowych wykorzystanie nowoczesnego dyfraktometru rentgenowskiego PANalytical EMPYREAN wraz z bazą danych PDF-2 oraz oprogramowaniem dodatkowym „High Score” umożliwia wykonywanie analizy fazowej materiałów, wraz z ich wskaźnikowaniem oraz określeniem parametrów komórki elementarnej a także określenie średniej wielkości ziarna. Zebrane dane są poddawane obróbce wraz z zawężeniem zakresu analizy a następnie przy użyciu oprogramowania dopasowywane do założonych parametrów wejściowych. Uzyskana informacja umożliwia określenie składu fazowego analizowanego materiału. Badanie przeznaczone do analizy materiałów proszkowych oraz litych w konfiguracji odbiciowej.
 • analiza ilościowa - wykorzystanie nowoczesnego dyfraktometru rentgenowskiego PANalytical EMPYREAN wraz z bazą danych PDF-2 oraz oprogramowaniem dodatkowym „Peak View” umożliwia wykonywanie analizy ilościowej materiałów, wraz z ich wskaźnikowaniem. Zebrane dane są poddawane obróbce poprzez zawężeniem zakresów analizy lub konieczne zmniejszenie kroku pomiarowego oraz analizy porównawczej intensywności wybranych refleksów. Uzyskana informacja umożliwia określenie ilościowej zawartości faz w analizowanym materiale. Badanie przeznaczone do analizy materiałów proszkowych oraz litych w konfiguracji odbiciowej.
 • analiza jakościowa - wynik analizy zawiera opis zidentyfikowanych faz krystalicznych oraz dyfraktogram zestawiony z modelami dyfraktogramów zidentyfikowanych faz uzyskanymi z bazy danych struktur krystalicznych ICDD. Analiza dotyczy zarówno materiałów proszkowych jak i litych (o płaskiej powierzchni).
 • badania specjalistyczne (na zamówienie klienta) obejmujące wykonanie analiz badawczych lub pomiarów w zakresie niskokątowym metodą SAXS wraz z użyciem oprogramowania „High Score” oraz „SAXS Measurements” dla określenia rozkładu wielkości porów lub cząstek. Badanie przeznaczone do analizy materiałów proszkowych w konfiguracji transmisyjnej.
5. PRACOWNIA ELEKTROCHEMICZNA
 • przyspieszone badania korozyjne w oparciu o krzywe polaryzacji z wykorzystaniem potencjostatu/galwanostatu (Solartron)
 • badania charakterystyk ładowania/wyładowania, SEM, napięcia półogniw, ogniw i baterii za pomocą potencjostatu/galwanostatu ATLAS 0461 Multichannel Battery Interface firmy Atlas-Sollich
 • badania kinetyki absorpcji gazów - wyznaczanie kinetyki reakcji sorpcji/desorpcji gazów w funkcji ciśnienia i temperatury z wykorzystaniem analizatora HPVA 200
 • badania przemian materiałów - wyznaczanie krzywych PCT (izoterm ciśnienia-składu)  z wykorzystaniem analizatora HPVA 200
 • wytwarzanie nowych materiałów przy udziale fazy gazowej (w tym wodorków) – opracowanie, wytworzenie i charakterystyka materiałów z nanostrukturą z wykorzystaniem  analizatora HPVA 200
 • badania zdolności absorpcyjnych gazów różnej klasy materiałów -  analizę absorpcji i desorpcji gazów w zakresie ciśnień od 0 do 100 Bar oraz zakresie temperatury od pokojowej do 500˚C  z wykorzystaniem analizatora HPVA 200
 • badania specjalistyczne np.: przeprowadzanie monitorowanych cykli ładowania/rozładowywania gazu aktywnego do badanego materiału  z wykorzystaniem analizatora HPVA 200
ZAKŁAD METALOZNAWSTWA I INŻYNIERII POWIERZCHNI
 • identyfikacja składników mikrostruktury
 • rozkłady twardości i mikrotwardości
 • analiza i mikroanaliza składu chemicznego
 • ocena jakości obróbki cieplnej i cieplnochemicznej
 • badania przełomów i przyczyn pękania
 • opracowanie wykresów ctp
 • badania właściwości fizykochemicznych
1. PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ
 • badania z wykorzystaniem transmisyjnej (TEM  Philips)  oraz  skaningowej  (SEM Tescan) mikroskopii elektronowej:
 • identyfikacja mikrostruktury
 • badania morfologii i rozmieszczenia wydzieleń oraz ich identyfikacja
 • dyfrakcyjna mikroanaliza rentgenowska (EDS)
 • mikroanaliza  chemiczna  jakościowa (rozkład pierwiastków w postaci map) oraz ilościowa
 • badania przełomów wraz z analizą przyczyn zniszczenia materiału
2. PRACOWNIA METALOGRAFICZNA
 • badania metalograficzne (wykonanie zgładu i zdjęć struktury wraz z ich interpretacją)
 • pomiary twardości metodą Rockwella oraz mikrotwardości metodą Vickersa, w tym badania rozkładu mikrotwardości w cienkich warstwach
 • wykonywanie rozkładów mikrotwardości cienkich warstw
 • analiza  składu  chemicznego  stopów żelaza z wykorzystaniem spektroskopu optycznego (EOS Baird)
3. PRACOWNIA BADAŃ FIZYCZNYCH
 • badania i analizy z wykorzystaniem: dylatometru Adamel-Lhomargy LK02, mikroanalizatora DTA M5 Setaram, stanowisk do badań termo- i magnetometrycznych Setaram. Możemy wyznaczyć:
  - współczynniki rozszerzalności liniowej materiałów
  - temperatury charakterystyczne przemian fazowych i strukturalnych
  - parametry kinetyki przemian fazowych
  - wykresy CTPc i CTPi
  - zawartość  faz (np. austenitu szczątkowego)
  - żaroodporność