O instytucie

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
 
W  1997  roku  rozpoczął  działalność  Instytut  Inżynierii  Materiałowej,  którego  profil kształtował się od lat 50. XX wieku, począwszy od katedry, poprzez zakłady i laboratorium do instytutu. Inicjatorami jego powołania byli ówczesny dziekan Wydziału, Czesław  Cempel,  oraz  Andrzej  Barbacki.  Pierwotnie  Instytut  składał  się  z  4  zakładów:

  • Ceramiki   i   Kompozytów,  
  • Metaloznawstwa,  
  • Obróbki   Cieplnej   oraz  
  • Spawalnictwa i Badań Nieniszczących.

Pierwszym jego dyrektorem został Andrzej Barbacki. Instytut Inżynierii Materiałowej stanowi bezpośrednią kontynuację pierwszego wydziałowego ośrodka  materiałoznawczego  –  Katedry  Technologii  Metali  i  Metaloznawstwa  (1956--1970), kierowanej przez Feliksa Tychowskiego, wybitnego specjalistę w zakresie obróbki plastycznej. W roku 1970 Katedrę Technologii Metali i Metaloznawstwa podzielono  na  2  zakłady:  Feliks  Tychowski  utworzył  Zakład  Obróbki  Plastycznej  w  ówczesnym  Instytucie  Technologii  Budowy  Maszyn,  a  z  inicjatywy  Zbigniewa  Głowackiego powstał Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej, później przekształcany w  Środowiskowe  Laboratorium  Strukturalnych  Badań  Metali  (1976-1983),  w  Instytut  Metaloznawstwa (1984-1992) i w Katedrę Metaloznawstwa (1993-1996).
Laboratorium, a następnie Katedrą i Instytutem w minionych latach kierowali:

  • ZBIGNIEW  GŁOWACKI  (kier.  Laboratorium  w  latach  1976-1983;  dyrektor  Instytutu w latach 1984-1985)  
  • HENRYK  LEDA  (z-ca  dyrektora  Instytutu  w  latach  1986-1987;  wakat  na  stanowisku dyrektora; kierownik Katedry w latach 1993-1997)
  • ANDRZEJ BARBACKI (1987-1993, 1997-1999)
  • MIECZYSŁAW JURCZYK (od 1999).

W  1999  roku  dyrektor  Instytutu  Mieczysław  Jurczyk  wprowadził  nowoczesny  zakres badań (nowe zagadnienia) – nanomateriały metaliczne, ceramiczne oraz kompozytowe. 1 października 2002 roku powołano Zakład Obróbki Cieplnej i Spawalnictwa oraz zlikwidowano Zakład Spawalnictwa i Badań Nieniszczących. 1 września 2008 roku nastąpiła kolejna reorganizacja Instytutu, polegająca na konsolidacji  dotychczasowych  zakładów  w  celu  dostosowania  się  do  nowoczesnego  profilu badań i kształcenia oraz do wymagań rynku pracy. W jej wyniku powstały 2 zakłady:

  • Nanomateriałów   Funkcjonalnych   oraz  
  • Metaloznawstwa   i   Inżynierii   Powierzchni.

Obecnie  Instytut  zatrudnia  22  osoby,  w  tym  18 nauczycieli  akademickich:  jednego
profesora tytularnego, 4 doktorów habilitowanych, 10 doktorów oraz 4 magistrów.